Česky English Deutsch

Archiv aktualit

Postup při zadávání kvalifikačních prací v AR 2020/2021 (3. 12. 2020)
Zadávání kvalifikačních prací v akademickém roce 2020/2021 bude realizováno způsobem, který je v jednotlivých krocích uveden v Instrukci k zadávání kvalifikačních prací (bakalářských a diplomových) v akademickém roce 2020/2021, jejíž plné znění je dostupné ZDE. Postup při zadávání bakalářských prací v rámci studijního oboru Historie se zaměřením na vzdělávání (verze maior) je k dispozici ZDE.


Témata kvalifikačních prací pro akademický rok 2020/2021 (12. 11. 2020)
Přehled témat bakalářských, diplomových a závěrečných prací jednotlivých vyučujících Katedry společenských věd PdF UP vypisovaných pro akademický rok 2020/2021 je k dispozici ZDE.


Konzultační hodiny on-line (27. 10. 2020)
Vzhledem k nynější epidemiologické situaci, která vyústila v převedení veškeré výuky do distanční formy, je a bude nezbytné realizovat v on-line formě také konzultace s jednotlivými vyučujícími. On-line konzultace korespondují s konzultačními hodinami uvedenými na webových stránkách katedry na začátku zimního semestru. Tyto jsou níže u jednotlivých vyučujících pro lepší orientaci znovu uvedeny, a to včetně konkrétního odkazu na aplikaci, v jejímž prostředí jsou konzultace umožněny. Vyučující bude dostupný on-line po celou dobu konzultace, nicméně ta bude probíhat VŽDY na základě předchozí e-mailové domluvy. Konzultační hodiny jsou platné, pokud vyučující nestanoví jinak, také pro zkouškové období zimního semestru AR 2020/2021.
Mgr. Zuzana CIESLAROVÁ (úterý 10:00-11:00) - aplikace ZOOM: viz https://cesnet.zoom.us/j/96463960402
PhDr. Martina ČÍHALOVÁ, Ph.D. (pondělí 13:30-14:30) - aplikace ZOOM: viz https://cesnet.zoom.us/j/2351055813
Mgr. Tomáš HUBÁLEK, Ph.D. úterý 9:30-10:30) - aplikace ZOOM: viz https://cesnet.zoom.us/j/92633384800
PhDr. Pavel KOPEČEK, Ph.D. (čtvrtek 9:30-10:45) - aplikace ZOOM: viz https://cesnet.zoom.us/j/96900902956
Mgr. Pavel KRÁKORA, Ph.D. (úterý 14:00-15:00, středa 10:00-11:00) - aplikace ZOOM: viz https://cesnet.zoom.us/j/2469379418
Mgr. Monika KUDELOVÁ (středa 9:30-11:30) - aplikace MS TEAMS: viz https://teams.microsoft.com/…8"}


Inovované tematické okruhy pro státní rigorózní zkoušku (15. 10. 2020)
Inovované okruhy pro státní rigorózní zkoušku studijního oboru Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a druhý stupeň základních škol jsou k dispozici ZDE.


Vlastivědná exkurze – KVS/BEXVQ, KVS/VLE@ (17. 9. 2020)
Vlastivědná exkurze na jižní Moravu - Staré Město u Uherského Hradiště, Velehrad a archeoskanzen Modrá - se uskuteční ve čtvrtek 1. října 2020. Veškeré informace pro zapsané studentky a studenty - harmonogram, podmínky k udělení zápočtu, výše zálohy a způsob platby - jsou k dispozici ZDE.


Materiály z XXVII. ročníku Letní školy výchovy k občanství a dějepisu (25. 8. 2020)
Prezentace z přednášek, seminářů a workshopů realizovaných v průběhu XXVII. ročníku Letní školy výchovy k občanství a dějepisu s podtitulem Proměny výchovy k občanství po roce 1989 a její perspektivy jsou k dispozici na následujících odkazech:
prof. PhDr. Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, CSc. - Česká republika po roce 1993 a občanská společnost: O prostoru korupčních příležitostí
Mgr. Alena HESOVÁ - Digitální technologie ve výuce společenských věd
Mgr. Jakub CHARVÁT, Ph.D. - Škola základ života občana? Malá politologická úvaha o významu výchovy k občanství pro demokracii
doc. PaedDr. Naděžda MORÁVKOVÁ, Ph.D. - Rodinná paměť – možnosti a meze využití ve školní výchově k občanství a výuce dějepisu
PhDr. Petr JUST, Ph.D. - 20. století a jeho reflexe v obsahu i formě dnešní výuky dějepisu a společenských věd na středních školách
Ing. Alena OPLETALOVÁ, Ph.D. - Učitel ve světě financí aneb finanční gramotnost ve školách
Mgr. Vanda VANÍČKOVÁ, Ph.D. - Společenskovědní vzdělávání a mediální výchova


XXVII. ročník Letní školy výchovy k občanství a dějepisu (16. 6. 2020)
Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,
stejně jako v předchozích letech, tak i letos jsme se rozhodli uspořádat již tradiční letní školu cílenou primárně na učitele společenskovědních předmětů. Dlouhou dobu jsme, vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, zvažovali, zda vůbec akci realizovat, nicméně srpnový termín se s ohledem na vývoj epidemie COVID19 zatím nejeví jako problematický. A zároveň bychom mnohé z Vás neradi „ošidili“ o letní školu, která Vám nabízí možnost setkání s kolegyněmi a kolegy a možnost seznámit se s novými trendy v rámci oborových didaktik společenských věd a dějepisu.
Zmíněný dějepis pak představuje určitou inovaci v rámci letní školy, neboť jsme rozšířili její pomyslné portfolio právě o tuto oblast, která je úzce provázána se OV a ZSV a v rámci RVP pak tvoří jednotnou vzdělávací oblast jak pro základní, tak pro středoškolské vzdělávání. Nadto byla historická témata nedílnou součástí i předchozích ročníků letních škol.
Pozvánka s programem XXVII. ročníku Letní školy výchovy k občanství a dějepisu, kterou pořádá Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci ve dnech 16.–19. srpna 2020 (neděle – středa), a to na téma Proměny výchovy k občanství po roce 1989 a její perspektivy, je dostupná ZDE. Přihláška pro vyplnění je k dispozici ZDE.
Věříme, že Vás program letní školy jako vždy dokáže zaujmout, a že si nenecháte uniknout již tradiční atmosféru akce pořádané pravidelně od roku 1994.
V případě Vašeho zájmu zašlete vyplněnou přihlášku buďto na e-mail (scan): pavel.krakora@upol.cz, anebo na adresu:

Katedra společenských věd PdF UP
Žižkovo nám. 5
771 40 OLOMOUC


a to nejpozději do pátku 17. 7. 2020. Ubytování a stravování – stejně jako v předcházejících ročnících – je zajištěno na náklady organizátora LŠVOD na kolejích Generála Svobody, Šmeralova 1122/12, Olomouc.
Součástí letošního ročníku Letní školy výchovy k občanství a dějepisu bude rovněž letní kemp Hravý dějepis aneb poznej českou historii realizovaný ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci. Tento letní kemp, který bude probíhat souběžně s letní školou, avšak s vlastním programem, je určený zejména pro středoškolské studenty, resp. věkovou skupinu od 11 do 20 let. Umožní jim prostřednictvím účasti na vybraných přednáškách a seminářích seznámit se s aktuálními společenskovědními tématy z pohledu předních odborníků a zároveň jim dovolí coby potencionálním vysokoškolským studentům blíže nahlédnout do prostředí a systému univerzitního vzdělávání. V případě, že v rámci Vaší výuky víte o studentkách a studentech, pro něž by byla účast na letním kempu přínosem, neváhejte je oslovit. Jejich účast, která zahrnuje i ubytování, je bezplatná. Bližší informace včetně přihlášky na letní kemp jsou k dispozici na webových stránkách Centra celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci – viz stránky Centra celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci.
Těšíme se na setkání s Vámi.


Sdělení pro studentky a studenty absolventských ročníků (15. 4. 2020)
Vzhledem k opatřením Vlády ČR zveřejněným dne 14. 4. 2020 budou počínaje pondělkem 20. 4. 2020 probíhat individuální konzultace studentek a studentů absolventských ročníků (prezenční, kombinovaná i rozšiřující forma studia) s jednotlivými vyučujícími. V průběhu těchto konzultací bude nezbytné respektovat všechna hygienická opatření, která souvisejí se stavem nouze s tím, že optimální bude vždy přítomnost jednoho studenta a vyučujícího. V případě dr. T. Hubálka, dr. P. Kopečka a dr. P. Krákory bude možno individuální konzultace až do odvolání realizovat každé pondělí v čase od 8:30 do 14:00. Jiný termín bude potřeba vždy předem domluvit prostřednictvím e-mailu, a to ve dnech a časech, kdy bude zpřístupněna hlavní budova PdF UP na Žižkově nám. 5. V případě doc. K. Konečného, doc. A. Staňka, dr. M. Číhalové, Mgr. M. Kudelové a Mgr. M. Stokláskové budou osobní individuální konzultace probíhat pouze na základě předchozí e-mailové domluvy, a to opět ve dnech, kdy bude bude zpřístupněna hlavní budova PdF UP na Žižkově nám. 5. Osobní individuální konzultace u dr. P. Zimy bude nutné sjednat s předstihem na telefonu 734 300 812 za podmínek uvedených výše.


Základy etiky pro učitele - kombinované studium (13. 4. 2020)
Studijní materiály pro předměty kombinované formy studia Základy etiky II a Etika pro učitele II (PhDr. Martina Číhalová, Ph.D.) jsou dostupné ZDE.


Metodický materiál pro učitele výchovy k občanství na 2. stupni ZŠ (7. 4. 2020)
Katedra společenských věd PdF UP nabízí učitelům výchovy k občanství na druhém stupni ZŠ metodický materiál zaměřený na oblast etické výchovy, který lze využít i v současné situaci, kdy je výuka realizována on-line formou. Jednotlivá témata lze snadno modifikovat i pro jinou oblast než etickou výchovu a s určitými úpravami lze vybrané aktivity využít pro účely zmiňované on-line výuky. Plný text metodického materiálu je dostupný ZDE.


Prezentace a zkouška předmětu rozšiřujícího studia Dějiny evropské integrace (KVS/WDEI) (7. 4. 2020)
Z důvodu nastalé situace proběhne zkouška předmětu Dějiny evropské integrace (KVS/WDEI) formou otevřeného testu. Dne 18. 4. 2020 bude studentkám a studentům zasláno zadání písemné zkoušky, které následně zpracují a pošlou zpět do nejpozději do 20. 4. 2020 na e-mail: lucie.tungul@upol.cz. Studijní materiál daného předmětu nezbytný pro jeho splnění je dostupný ZDE.


Informace pro studenty rozšiřujícího studia 2. ročníku oboru Dějepis - učitelství pro 2. stupeň ZŠ (7. 4. 2020)
Pokyny a informace nezbytné ke splnění a uzavření jednotlivých předmětů byly studentkám a studentům zaslány na jejich univerzitní hromadný mail, resp. na osobní e-maily. Jedná se o předměty Dějiny evropské integrace (KVS/WDEI), Dějiny náboženství (KVS/WDN), Genderová problematika v dějinách (KVS/WDGP), Dějiny ekonomických teorií (KVS/WDEKT) a Dějiny státní správy a samosprávy v českých zemích (KVS/WDSCZ). V případě jakýckoli dotazů se prosím obracejte na vyučující daných předmětů, a to prostřednictvím e-mailu.


Informace pro studenty rozšiřujícího studia 1. ročníku oboru Dějepis - učitelství pro 2. stupeň ZŠ (7. 4. 2020)
Předmět Vybrané kapitoly z českých dějin do roku 1918 (KVS/WDCSN) bude ukončen zkouškou, která bude realizována nejdříve v průběhu měsíce června, resp. července, a to - na základě okolností odvíjejících se od aktuální situace - buďto ústní nebo písemnou formou. Okruhy ke zkoušce daného předmětu včetně doporučené studijní literatury a studijní opory dostupné on-line jsou k dispozici ZDE. Pro studentky a studenty, kteří zatím neabsolvovali zkoušku z předmětu Vybrané kapitoly z obecných dějin středověku a novověku (KVS/WDOSN), platí podmínky uvedené výše (tj. realizace zkoušky v červnovém, resp. červencovém termínu ústní či písemnou formou). V případě jakýchkoli doplňujících dotazů týkajících se předmětů WDCSN a WDOSN se prosím obracejte na e-mail: pavel.krakora@upol.cz. Informace o předmětech vyučovaných PhDr. Pavlem Kopečkem, Ph.D. byly již studentům hromadně zaslány na jejich přidělený univerzitní e-mail. V případě doplňujících dotazů rovněž kontaktujte Dr. Kopečka na e-mailu p.kopecek@upol.cz.


Vybrané problémy a otázky občanské společnosti (KVS/KBOPQ) - kombinované studium (6. 4. 2020)
Vzhledem ke skutečnosti, že přednáška předmětu kombinovaného studia KVS/KBOPQ nemohla být z důvodů aktuální situace realizována, mají studentky a studenti daného předmětu k dispozici základní studijní materiál dostupný ZDE. Prosím o nastudování kapitol 1, 2 a 5. Dále, bude-li to možné, prosím o zapůjčení či zakoupení následujících titulů, které obsahují relevantní informace vážící se k obsahu předmětu. Jedná s o tyto dvě publikace určené mj. pro studenty učitelství základů společenských věd:
GOŇCOVÁ, Marta, LYSÝ, Jozef, RYBÁŘ, Radovan. Občan a občanská společnost. Brno: Masarykova univerzita, 2013
STANĚK, Antonín. Formy a prostředky rozvíjení aktivní participace. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011.
Forma ukončení předmětu zůstává v této chvíli otevřená (optimálně písemný test, případně vypracování eseje na vybrané téma) s tím, že bude záležet na dalším vývoji. V případě jakýchkoli doplňujících dotazů se obracejte na e-mail: pavel.krakora@upol.cz


Konzultace dr. Petra ZIMY (6. 4. 2020)
Studentky a studenti, kteří mají zadané kvalifikační práce u PhDr. Petra Zimy, Ph.D. či v rámci jeho předmětů potřebují plnit jakékoli studijní povinnosti, nechť se na dotyčného obracejí přímo telefonicky, a to na číslo 734 300 812, popřípadě zasílají požadované materiály poštou na adresu:
PhDr. Petr ZIMA, Ph.D.
Karla Čapka 30
571 01 Moravská TřebováInformace a pokyny k předmětům Dějepis v kurikulu sekundárního vzdělávání 1 a 2 (KVS/BDKD1 a KV/BDKD2) (25. 3. 2020)
Přednášky ani semináře daných předmětů dle všeho již nebudou v letním semestru realizovány, pokud ano, tak v redukované (zkrácené) podobě. Zakončení předmětu zůstává v avizované formě - tj. písemný test. Otázky tohoto testu budou vycházet z obsahu již prezentovaných okruhů a údajů s tím, že si studentky a studenti dále nastudují kapitolu 3 a kapitolu 4 studijní opory Didaktika a metodika výuky společenskovědních oborů a dějepisu pro začínající akademické pracovníky, která je on-line dostupná ZDE. Pokud se týče seminární práce, tuto všichni odevzdají v elektronické podobě, a to výhradně na e-mailovou adresu pavel.krakora@upol.cz. Mějte prosím na zřeteli zásady a pokyny pro vypracování seminárních prací daného předmětu (rozdané na začátku semestru) s tím, že titulní strana bude vždy obsahovat mimo samotného názvu seminární práce také jméno autora či autorky a zkratku předmětu (KVS/BDKD2). V případě jakýchkoli nejasností či otázek neváhejte kontaktovat vyučujícího daných předmětů na výše uvedené e-mailové adrese.


Seminární práce předmětu Evropanství a integrace 2 (25. 3. 2020)
Seminární práce zadané v rámci předmětu Evropanství a integrace 2 (KVS/UI2Q) odevzdají všechny studentky v elektronické podobě, a to výhradně na e-mailovou adresu pavel.krakora@upol.cz. Netýká se však těch studentek, které svá témata v průběhu předmětu již prezentovaly. Mějte prosím na zřeteli zásady a pokyny pro vypracování seminárních prací daného předmětu (rozdané na začátku semestru) s tím, že titulní strana bude vždy obsahovat mimo samotného názvu seminární práce také jméno autorky a zkratku předmětu (KVS/UI2Q). V případě jakýchkoli nejasností či otázek neváhejte kontaktovat vyučujícího předmětu na výše uvedené e-mailové adrese.


Podmínky pro udělení zápočtu předmětu Metodika seminárních a kvalifikačních prací (25. 3. 2020)
Seminární práce zadané v rámci předmětu Metodika seminárních a kvalifikačních prací (KVS/MSK@) studentky a studenti odevzdají v elektronické podobě, a to výhradně na e-mailovou adresu pavel.krakora@upol.cz. Platí zásady a pokyny pro vypracování seminárních prací daného předmětu s tím, že titulní strana bude vždy obsahovat mimo samotného názvu práce také jméno autora a zkratku předmětu (KVS/MSK@). Metodické materiály vážící se k obsahu semináře jsou dostupné ZDE.


Přednáška předmětu Mezinárodní vztahy (25. 3. 2020)
Studijní materiál přednášky předmětu Mezinárodní vztahy (KVS/BMVZQ) zaměřené na dějiny Ruska je dostupný ZDE.


Přednáška domácí a zahraniční odboj 1939-1945 - předmět Historie českých zemí 2 (BHZ2Q) (23. 3. 2020)
Prezentace předmětu Historie českých zemí 2 (KVS/BHZ2Q) na téma Domácí a zahraniční odboj v letech 1939-1945 je pro studentky a studenty dostupná ZDE.


Nouzový stav během epidemie COVID-19 (SARS-CoV-2) (23. 3. 2020)
Po dobu trvání nouzového stavu je komunikace mezi jednotlivými vyučujícími KSV a studenty realizována on-line formou. Zároveň průběžně sledujte webové stránky Katedry společenských věd PdF UP (sekci Aktuality), na nichž budou dostupné aktuální studijní materiály, případně další pokyny. Bližší informace pro studenty v souvislosti s epidemií COVID 19 jsou dále dostupné na stránkách Pedagogické fakulty UP a na stránkách Univerzity Palackého.


Burza nápadů pro výuku občanské výchovy a společenských věd (12. 2. 2020)
Vážení studenti a přátelé Katedry společenských věd,
zveme Vás na burzu nápadů pro výuku občanské výchovy a společenských věd, která se bude konat ve středu 25. 3. 2020 od 13:00 do zhruba 18:00 (podle počtu vystupujících) v přízemí Přírodovědecké fakulty na ulici 17. listopadu v Olomouci. Máte-li zájem, můžete navštívit i burzu nápadů pro výuku zeměpisu a dějepisu, které se budou realizovat ve stejný čas v sousedních učebnách.
Budeme velmi rádi, pokud se burzy zúčastníte ať již aktivně s představením svého nápadu, aktivity či zkušenosti, nebo pasivně a přijdete nápady jen načerpat. K výstupu na 15 minut si můžete připravit prezentaci či konkrétní metodické materiály.
Za aktivní účast na burze Vám bude vystaveno potvrzení, kterým můžete doložit Vaše další vzdělávání.
Pro přihlášení na burzu pošlete své jméno, příjmení, titul, název svého výstupu a krátkou anotaci na email: monika.suk@seznam.cz.


Konzultační hodiny pro letní semestr akademického roku 2019/2020 (10. 2. 2020)
Konzultační hodiny vyučujících Katedry společenských věd PdF UP pro letní semestr akademického roku 2019/2020 jsou dostupné v sekci Členové katedry.


Vlastivědná exkurze – KVS/BEXVQ
Vlastivědná exkurze na jižní Moravu (Velehrad, archeoskanzen Modrá a další) se uskuteční ve čtvrtek 3. října 2019. Informace týkající se programu, podmínek pro udělení zápočtu a další jsou dostupné ZDE.


Letní kemp výchovy k občanství, demokracii a evropanství (15. 6. 2019)
Ve dnech 18.-21. 8. 2019 pořádá Katedra společenských věd PdF UP ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání PdF UP druhý ročník Letního kempu výchovy k občanství, demokracii a evropanství určeného primárně pro studenty středních škol a gymnázií. Letošní ročník, jež probíhá souběžně s Letní školou výchovy k občanství, demokracii a evropanství, je zaměřen na téma třicátého výročí událostí roku 1989 v tehdejším Československu a zemích středovýchodní Evropy. Bližší informace jsou k dispozici v pozvánce a programu dostupných ZDE. Na Vaši účast se těší organizátoři akce.


XXVI. ročník Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství (7. 6. 2019)
Stejně jako v předchozích 25 letech, i letos pořádá Katedra společenských věd PdF UP tradiční Letní školu výchovy k občanství, demokracii a evropanství - XXVI. ročník - která se uskuteční ve dnech 18.-21. srpna 2019 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5. Zaměření letošního ročníku letní školy bylo, podobně jako v předchozím roce, do značné míry předurčeno významným výročím, jež je s rokem 2019 spjato, a jež se váže k soudobým českým, resp. československým dějinám a zní: Třicetiletí obnovy a budování občanské společnosti v českých zemích. Nicméně do programu byla zakomponována i další témata využitelná v praxi učitelů společenskovědních předmětů a dějepisu na základních i středních školách, která jsou stejně tak přínosná pro studenty středních škol, jež se letní školy mohou rovněž účastnit. Pozvánka s detailními informacemi a instrukcemi pro účastníky (místo ubytování, exkurze, účastnický poplatek a další) včetně programu je dostupná ZDE. Přihláška, kterou lze po vyplnění odeslat buďto elektroniky anebo poštou je k dispozici ZDE.
Na Vaši účast a setkání s Vámi v závěru prázdnin se těší organizační tým XXVI. ročníku LŠVODE.


Materiály z jubilejního XXV. ročníku LŠVODE (22. 5. 2019)
Prezentace přednášek, seminářů a workshopů realizovaných v průběhu XXV. ročníku Letní školy výchovy k občanství, demokracii a evropanství s podtitulem Století proměn československé a české státnosti jsou k dispozici na následujících odkazech:
PhDr. Jan BUREŠ, Ph.D. - Prezident smolař? Mnichov 1938 a únor 1948- největší krize politické dráhy Edvarda Beneše
prof. PhDr. Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, CSc. - Vzdělání jako součást hodnotového zakotvení české společnosti
Mgr. Martin LAŠTŮVKA - Mobilní žurnalistika
Ing. Alena OPLETALOVÁ, Ph.D. - Jak na výuku finanční gramotnosti?
Ing. Alena OPLETALOVÁ, Ph.D. - Finanční gramotnost - pracovní listy
PhDr. Jan OUTLÝ, Ph.D. - Dohled nad financováním volebních kampaní: Šerif se slepými náboji
Ing. Václav Žák - Sto let pohledem realistylogin