Česky English Deutsch

O katedře společenských věd

Současná Katedra společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci figurovala v letech 1991–2004 ve statutu fakulty pod názvem katedra občanské výchovy. Změna názvu katedry souvisí s transformací vzdělávacích programů, a dále pak s charakterem odborností členů pracoviště, které má interdisciplinární charakter. Katedra začínala své působení v době, kdy se starý systém tzv. „občanské nauky“ ukázal nepoužitelný a kdy bylo třeba vytvořit koncepci skutečné výchovy občana pro formující se občanskou společnost. Z iniciativy děkana fakulty (a pak člena katedry) doc. PhDr. Františka Mezihoráka, CSc. byla na podzim roku 1991 vytvořena nová katedra. Měla před sebou náročný úkol zpracování nové koncepce výuky, bylo třeba věnovat mnoho energie materiálnímu a prostorovému zajištění katedry (vždyť např. celá budova tehdy už byla „rozebrána“ původními katedrami a nebylo jednoduché nalézt další „místo na slunci“), vytvoření fondu základní odborné literatury a pomůcek, a splnění dalších nezbytných podmínek pro pedagogickou a vědeckou práci. Zároveň pracovníci katedry museli pokračovat ve výuce studentů tří ročníků původního oboru „občanská nauka“. Vyučující považovali za svou prvořadou povinnost poskytnout těmto studentům, do té doby vychovávaným v duchu jediné oficiální „státní ideologie“, možnost seznámit se ve zbývajícím čase jejich vysokoškolského studia s nejnovějšími poznatky a názory a se vším tím, co tvoří základ evropské kultury a morálky, s teoriemi a idejemi demokracie a evropanství. V prvních deseti letech existence katedry stáli v jejím čele historik doc. PhDr. Zdeněk Filip, CSc. (občansky a akademicky rehabilitovaný v r. 1990), politolog doc. Emil Gímeš, Ph.D. (taktéž v r. 1990 rehabilitován), prof. PhDr. František Mezihorák, CSc., specializující se na evropská studia, a politolog Mgr. Milan Hořínek, Ph.D. Ze členů katedry, kteří již nejsou dnes v jejím personálním obsazení, je dlužno vzpomenout např. didaktičku a historičku PaedDr. Marii Hrachovcovou, historičku PhDr. Danu Skoupou, CSc., historika prof. PhDr. PaedDr. Pavla Marka, CSc., sociologa doc. PhDr. Milana Schneidera (bohužel předčasně zemřelého), etika doc. PhDr. Ivana Hodovského, DrSc. či ekonomy Ing. Pavla Zívalíka a Ing. Zdeňka Aulehlu, CSc. Z externistů nelze nevzpomenout např. ekonoma Ing. Milana Tomáška, psychologa PhDr. Vladimíra Janáka, právníky Mgr. et JUDr. Evu Šimečkovou, Ph.D. a JUDr. Miroslava Holzera. Za dobu své existence katedra úspěšně prošla řadou akreditací. Kromě studijního oboru Občanská výchova pro základní školy katedra garantuje od akademického roku 2001/2002 studijní obor Základy společenských věd pro střední školy a realizuje tříleté rozšiřující studium základů společenských věd a občanské výchovy. Další změna akreditovaných studijních programů proběhla v roce 2005 v souvislosti se zaváděním strukturovaného modelu studia. V akademickém roce 2006/2007 byl tak otevřen v rámci strukturovaného studia bakalářský studijní obor Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání. Akreditován je i navazující magisterský program Učitelství základů společenských věd a výchovy k občanství pro střední a základní školy. Od akademického roku 2012/2013 získala Katedra společenských věd PdF UP akreditaci pro bakalářský studijní obor Historie se zaměřením na vzdělávání a navazující magisterský studijní obor Učitelství dějepisu pro střední školy a druhý stupeň základních škol. Od roku 2007 se Katedra společenských věd PdF UP podílí na doktorském studijním programu Pedagogika. Pracovníci katedry garantují výuku svých disciplín i v dalších oborech studia realizovaných na fakultě.
Katedra garantuje náročný typ studia, v němž každý posluchač musí zvládnout značný rozsah historických, ekonomických, filozofických, sociologických, politologických, etických, religionistických, právních, ekologických a jiných znalostí, dovedností a postojů. V rámci oborové didaktiky základů společenských věd a výchovy k občanství získávají studenti kompetence a dovednosti s důrazem na komunikaci, kooperaci, výchovu k samostatnému myšlení, jednání a dalšímu vzdělávání.
Po celou dobu existence pracoviště úzce spolupracuje s řadou předních tuzemských i zahraničních odborníků, jako jsou prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. (VŠE Praha), prof. PhDr. Ing. Miloš Dokulil, DrSc. (MU Brno), doc. PhDr. Jozef Oborný, Ph.D. (UK v Bratislavě), prof. Dr. phil. Rudolf Wichard (SRN), Dr. Sári Mihály (Vysoká škola v Báji, Maďarsko), Dr. Zoltán Huzsár (Univerzita v Pécsi, Maďarsko), dr. hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus a dr. Małgorzata Świder (UO v Opolí) a řada dalších, kteří obohacují jednotlivé obory hloubkou a rozsahem své vědecké erudice. Pracoviště kooperuje se všemi devíti katedrami českých vysokých škol zajišťujícími obdobné studijní obory. Obsahové změny a aktualizace oborů jsou každoročně reflektovány na setkáních jejich a našich pracovníků, která organizujeme v Centru Karla Rennera v Dolních Dunajovicích.
Během své existence katedra podala řadu vědeckovýzkumných projektů. Mezi nejvýznamnější patří Výchova k občanství a evropanství (1994), Analýza vývoje školství ve středomoravském regionu 1991–1995, Hodnoty evropské kultury a morálky (1996–1997) a zvláště šestiletý vědecko výzkumný záměr Výchova k demokratickému občanství a evropanství (1999–2004). Z operačního programu rozvoje lidských zdrojů byl v roce 2005 schválen projekt Centra inovativního vzdělávání: Rozšíření profesních kompetencí budoucích a stávajících učitelů pomocí 10 nových výukových modulů, v současnosti je v rámci OP VK realizován projekt . V letech 2009-2010 byly na KSV PdF UP v Olomouci řešeny dva projekty GA ČR - projekt Kniha korektiv Masarykovy filosofie (řešitel doc. PhDr. Zdeněk Novotný, CSc.) a projekt Kvalitativní výzkum konstrukce profesní identity učitele výchovy k občanství prostřednictvím případové studie (řešitel Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.). V rámci uvedených projektů byla rovněž publikována řada monografií, sborníků a studií.
Bylo uspořádáno sedm mezinárodních konferencí o etice a řady domácích i mezinárodních konferencí a sympozií se pracovníci katedry zúčastnili. Zcela ojedinělou akcí i v rámci univerzity byla a jsou mezinárodní sympozia, jež jsou organizovány společně s univerzitami v Německu a Polsku a Maďarsku na téma vztahů středoevropských národů, evropské dimenze vzdělávání, emigrace a imigrace, asimilace, multikulturality, evropské identity a dalších.
V současné době se členové katedry odborně zaměřují především na problematiku didaktiky základů společenských věd, občanské výchovy a nauky, dějepisu, česko-německých vztahů, výchovy k občanství, evropanství a integrace a multikulturality. Jsou navázány pracovní vztahy s kolegiálními pracovišti v mnoha evropských i mimoevropských zemích. Pro další vzdělávání učitelů a kontaktů studentů s praxí založil v r. 1993 prof. Mezihorák tradici letních škol, jediných svého druhu v ČR, jež vzbudily tak velký zájem, že se v roce 2013 uskutečnil jubilejní 20. ročník, kterého se zúčastnilo přibližně 100 pedagogů základních, středních i vysokých škol z ČR i zahraničí. Studenti katedry mají již 13 let možnost absolvovat letní školu německé kultury, jazyka a společenského systému ve Frankfurtu nad Mohanem, organizovanou a financovanou tamní organizací Stiftung Haus der Action 365.
Mezi významné akce poslední doby uspořádané Katedrou společenských věd PdF UP patří vědecká konference ke 40. výročí událostí československého Pražského jara 1968 („Osmašedesátý“ – Pražské jaro: pokus o obnovu občanské společnosti), která proběhla v srpnu 2008 za účasti mnoha osobností tehdejšího i nynějšího společenského a politického dění (J. Šabata, J. Dienstbier, V. Komárek, V. Dvořáková a další). Na ni v srpnu 2009 navázala mezinárodní vědecká konference Obnova demokracie v Československu po roce 1989, v jejímž průběhu se mj. uskutečnily dva "kulaté stoly" osobností (J. Sokol, V. Komárek, J. Šabata, J. Jařab, M. Hořínek, F. Mezihorák ad.) listopadového dění roku 1989 (celostátní a regionální) moderované prof. V. Dvořákovou a PhDr. Pavlem Urbáškem. V květnu roku 2010 uspořádala KSV PdF UP třetí z řady "vzpomínkových" konferencí Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení demokracie v Československu věnované tématu československých svobodných voleb v červnu roku 1990 (z účastníků lze za všechny zmínit např. jména místopředsedy Senátu P ČR doc. JUDr. Petra Pitharta, politologa PhDr. Petra Justa, Ph.D. či historika ÚSD AV ČR PhDr. Jířího Suka, Ph.D.). V listopadu 2013 proběhla konference věnována 20 výročí rozpadu československé federace, které se účastnili přední odborníci (především oblast historie a politologie) z ČR a Slovenska - mj. prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D., doc. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. a další. Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci od roku 2012 rovněž pořádá každoroční mezinárodní vědecké konference studentů DSP v oblasti společenských věd, na kterých mají studenti DSP možnost prezentovat své výzkumy a odborné výstupy.

Přehled vedoucích katedry

Katedra občanské výchovy (1991–2004)
1991–1992 Dr. Emil GÍMEŠ
1993–1994 doc. PhDr. Zdeněk FILIP, CSc.
1995–2000 doc. PhDr. Emil GÍMEŠ, Dr.
2001–2002 prof. PhDr. František MEZIHORÁK, CSc.
2003–2004 Mgr. Milan HOŘÍNEK, Ph.D.

Katedra společenských věd (2005–
2005–2006 Mgr. Milan HOŘÍNEK, Ph.D.
2006–2008 prof. PhDr. František MEZIHORÁK, CSc., Dr.h.c.
2008–2013 doc. PhDr. Zdeněk NOVOTNÝ, CSc.
2013–2014 doc. Mgr. Antonín STANĚK, Ph.D.
2014–2015 doc. PhDr. Zdeněk NOVOTNÝ, CSc.
2016– PhDr. Pavel KOPEČEK, Ph.D.