Česky English Deutsch

Projeky IGA


2015

Vliv charakteru vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ na učitele Základů společenských věd na gymnáziích
    Cílem projektu bylo postižení specifik – tj. charakteru vzdělávací oblasti, učitelské přípravy a výuky – která obsahuje vzdělávací obor Občanský a společenskovědní základ. Uvedený vzdělávací obor byl zkoumán na základě vymezení v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia. Významný aspekt výzkumu rovněž představovala analýza názorů a postojů učitelů ve vztahu ke klíčovým kompetencím, které jsou určeny pro rozvíjení daným vzdělávacím oborem.

  • Elektronická verze publikace, která je hlavním výstupem z projektu, viz ZSV = Zkusit SMART výuku

2016

Dějepisné vzdělávání s akcentem na soudobé dějiny a jeho reflexe ze strany učitelů
    Cílem projektu bylo charakterizovat specifika, která obsahuje vzdělávací obor Dějepis v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. Uvedená specifika zahrnují přípravu učitele, konkrétní metody a prostředky výuky, atd. Součástí výzkumu byla analýza názorů a postojů učitelů ve vztahu ke klíčovým kompetencím, které jsou určeny pro rozvíjení prostřednictvím daného vzdělávacího oboru, tj. jak v širším kontextu, tak zejména v kontextu výuky soudobých dějin.

  • Elektronická verze publikace, která je hlavním výstupem z projektu, viz Tak trochu jiné soudobé dějiny

2017

Etická výchova – výzvy a příležitosti
    Projekt byl zaměřen na jednu z nejnovějších součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV), a to na Etickou výchovu. Problematika byla řešena komplexně z mnoha úhlů pohledu tak, aby výsledky analýz a výzkumného šetření byly co nejvíce přínosné v praktické rovině edukační reality. Primárním cílem projektu bylo vytvoření metodických materiálů, které rozšířily využitelné portfolio k etické výchově, jako k jedné z nejnovějších částí RVP ZV. Materiály vycházejí jak z příslušných kurikulárních dokumentů, tak z již dostupných učebnic a on-line šablon k etické výchově. Tyto materiály byly publikovány v odborné publikaci Vývoj občanského vzdělávání a etické výchovy v českých zemích (viz sekce Publikace) a prezentovány co nejširšímu okruhu odborníků z praxe i studentům PdF. Sekundární cíl pak představovala širší charakteristika historie i současnosti etické výchovy, analýza současného stavu vyučování etické výchovy v praxi, včetně kvalitativní výpovědi pedagogů a popularizace etické výchovy jako celku.

2018

Regionální dějiny ve výuce výchovy k občanství a dějepisu
    Cílem projektu bylo charakterizovat specifika, která obsahují vzdělávací obory Dějepis a Výchova k občanství (součásti vzdělávací oblasti Člověk a společnost) v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy, a to ve vztahu k regionálním dějinám. Uvedená specifika zahrnují přípravu učitele, konkrétní metody a prostředky výuky atd. Součástí výzkumu byla rovněž analýza názorů a postojů učitelů ve vztahu k aktuálnímu stavu využití regionálních dějin ve výuce. Výstup projektu představuje vědecká monografie a odborná metodika, určená pro rozšíření portfolia metod výuky regionálních dějin na základních školách.