Česky English Deutsch

Sociální, kulturní, etické a politické aspekty migrace v kontextu občanského vzdělávání - Social, Cultural, Ethical and Politics Aspect of Migration in the context of Civic Education

Project ID 21610139


Projekt je zaměřen na analýzu fenoménu a procesu migrace z pohledu několika spočenskovědních disciplín (politologie, etiky, historie, pedagogiky), přičemž na uvedenou problematiku je nahlíženo také optikou nacionálního vidění jednotlivých zemí skupiny V4. Ve finální fázi projektu dojde k syntéze zmíněných pohledů tak, aby byly snáze použitelné pro pedagogy na základních a středních školách v rámci kurikula základů společenských věd a dějepisu.

Cílem projektu je v teoretické rovině analýza vybraných aspektů souvisejících s migrací (mj. i občanské kultury jako jednoho z pilířů demokratického politického systému) v teorii i praxi, dále pak mezinárodní komparace a konečně syntéza přispívající k řešení problémů a dospívající až ke kompatibilitě programů a postupů v rámci výchovně vzdělávacích tradic Evropské unie.

V praktické rovině budou získané poznatky předloženy odborné veřejnosti, zejména pedagogům středních a základních škol ze všech zůčastněných zemí a to v podobě workshopů, letních škol, tematických přednášek a vědeckých monografií.