Pokyny pro autory:

CIVILIA: odborná revue pro didaktiku společenských věd uveřejňují příspěvky spadající do kategorií: teoretické studie, empirické studie, přehledové studie, (přibližně 36 000 znaků včetně mezer), odborné články a diskusní příspěvky (18 000 znaků včetně mezer), zprávy (9 000 znaků včetně mezer). Studie jsou strukturovány do podkapitol a sestávají zpravidla z těchto částí: abstrakt (v délce max. 1 200 znaků včetně mezer), klíčová slova, abstract v anglickém jazyce (v délce max. 1 200 znaků včetně mezer), key words, úvod, stav řešené problematiky, použité postupy a metody, výsledky a jejich interpretace, diskuse, závěry a stručná informace o autorovi/autorech příspěvku.

Jednotlivé studie procházejí recenzním řízením typu „double-blind peer rewiew“. Studie jsou recenzovány vždy dvěma odborníky na dané téma, redakce uchovává autory i recenzenty ve vzájemné anonymitě. Ostatní příspěvky (odborné články, diskuse, zprávy, recenze) posuzuje redakce. Zejména na odborné články může redakce zadat recenzní řízení viz studie.

V časopise jsou uveřejňovány pouze původní práce, které nebyly dosud nikde publikovány a které nejsou postoupeny k publikaci v jiném časopise, sborníku nebo monografii.